Murasaki Shikibu

“Ningún arte ni aprendizaje se puede cultivar sin entusiasmo.” MURASAKI SHIKIBU

Murasaki Shikibu, escritora y poetisa
Biografía en Wikipedia


#MujeresQueInspiran